Complexity of brain activity as a correlate of consciousness: EEG and fMRI studies using naturalistic stimuli (MNiSW Diamentowy Grant)

Project Leader:inż. Paweł Orłowski

LOBI

Lobi

DETAILS OF PROJECT

Jakie biologiczne mechanizmy dają podstawę subiektywnemu „strumieniowi świadomości”? Odpowiedź na to pytanie stanowi jedno z najważniejszy i prawdopodobnie najtrudniejszych wyzwań, przed jakimi stoi nauka. Punktem wyjścia do badania biologicznych podstaw świadomości może być pytanie o potencjalną funkcję, jaką świadomość pełni w procesie poznawczego przetwarzania informacji. Subiektywne doświadczenie wydaje się sugerować, że nasz wewnętrzny „strumień świadomości” integruje informacje z różnych źródeł i modalności, tak, aby stworzyć spójny obraz sytuacji dający podstawę do elastycznego wyboru zachowania. Rzeczywiście, rola świadomości w integracji informacji jest intensywnie badana i ma dobrze określone neurofizjologiczne podłoże. Jednak metafora „strumienia świadomości” trafnie sugeruje, że integracja informacji z różnych źródeł i modalności musi być dopełniona przez integrację w czasie. Rozważając aspekt czasowy można stwierdzić, iż z jednej strony świadomość wiąże się z poczuciem stabilności w czasie, jako że subiektywnie odczuwamy każdy moment, jako logiczną kontynuację przeszłości. Jednak z drugiej strony, w stanie świadomości każda chwila różni się od poprzedniej, ponieważ wypełniona jest inną treścią. Wydaje się więc, że czasowa dynamika aktywności mózgu powinna odzwierciedlać te dwa aspekty: czasową integrację doświadczenia (podtrzymanie ciągłości percepcji czasu) i różnicowanie doświadczenia (nadanie każdemu momentowi specyficznej tylko dla niego treści). Celem proponowanego projektu jest badanie roli fluktuacji i czasowej dynamiki aktywności mózgu w tworzeniu i podtrzymywaniu subiektywnego „strumienia świadomości”.